2011 Stage de maître Yoshimoto
                           9 Octobre


         Tai no Tenkan
      


                Irimi Nage
ACCUEIL


                   Irimi
     


             Sumi Otoshi