2010 Yoshimoto Shihan (7th Dan) seminar
                    26th September


                 Irimi
       


       Ken Tai Ken Ikkyo
HOME


           Ken Tebiki
      


               Sankyo