2014 Yoshimoto Shihan (7th Dan) seminar
                      3rd November


            Irimi Nage  


    Sankyo Ken Tebiki
HOME


                 Ikkyo


       Ikkyo Ken Tebiki


            Sankyo