INTERVIEWS

       Moriteru Ueshiba Sensei 1994

      Tsuruzo Miyamoto Sensei 1995

         Hayato Osawa Sensei 1996

           Ken  Cottier Sensei 1996

          David Lynch Sensei 1998

           
T. K. Chiba Sensei 1998

        Masatake Fujita Sensei 1998

     Nobuyoshi Tamura Sensei 1998

         Koichi Toriumi Sensei 1998

         
Seishiro Endo Sensei 1999

           Ken  Cottier Sensei 1999

           Etsuji Horii Sensei 2000

     Shigeru Sugawara Sensei 2001

            
Ulf Evenas Sensei 2001

        Yoshiaki Yokota Sensei 2002

        Christian Tissier Sensei 2004

          Shingo Nakao Sensei 2006


        Yoshimoto Kunio Sensei 2011
HOME

Kuala Lumpur YMCA Aikido Club interviews Famous Aikido Senseis
Updated 18.2.13
Uploaded 20.2.13
ACCUEIL
Uploaded 28.2.13
Uploaded 3.10.11
Uploaded 1.3.13